Utförda uppdrag: Organisation och ledarskap

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Förändringsledare omlokalisering
2018-2019 Förändringsledare för MTM:s omlokalisering från Stockholm till Malmö. Baserat på en ny strategisk inriktning, har omlokaliseringen inte bara inneburit en faktisk flytt av verksamheten, utan även uppbyggnad av en helt ny och förändrad myndighet. Utvecklingsarbetet har präglats av tillitsbaserad inriktning samt polaritetshantering. Uppdraget har bland annat omfattat visualisering av verksamhet, organisationsutveckling, kompetenssäkring och utveckling av förändrade arbetssätt. Arbetet har genomförts med stöd av en intern förändringsgrupp samt som del av myndighetens ledningsgrupp.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Rådgivare och stöd till huvudprojektledning
2017-2018 Rådgivare och stöd till huvudprojektledare för utvecklad ärendehantering inom Förvaltningsavdelningen. Särskilt stöd i att utarbeta nya arbetsprocesser, samt i att utforma, planera och styra projektet.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Utredare/uppdragsledare
2017 Ansvarig för uppdrag att planera och förbereda för effekthemtagning för utvalda investerings- och effektiviseringsprojekt. Uppdraget genomfördes i nära dialog med samtliga FA:s chefer och i samarbete med en särskild tillsatt arbetsgrupp.
Kronofogden Förändrings- och processledare
2016-2017 Stöd i att utarbeta och driva process för myndighetens förändrings- och bemanningsarbete. Uppdraget innebar omfattande planering, stöd i omställning, facklig samverkan och kommunikationsinsatser. Arbetet genomfördes i nära samarbete med en särskilt tillsatt styrgrupp och arbetsgrupp.
Skolverket Seminarieledare och uppdragstagare
2016 Genomförande av arbetsmiljöseminarier och utarbetande av handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder.
Skolverket Förändringsledning
2015-2016 Stöd i planering och genomförande av implementering av ny organisation, inklusive bemanningsplanering, förändringskommunikation och chefsstöd.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Chefs- och ledningsstöd
2014-2015 Stöd till chefer och ledning i verksamhets-, team- och individutveckling. Uppdraget omfattar exempelvis utveckling av chefs- och ledningsgrupp, upplägg av planeringsdagar, verksamhetsutveckling i form av utvecklade processer, rutiner etc.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Strategisk rådgivare/ledningsstöd
2014-2015 Rådgivare och projektledningsstöd i samband med utvecklingsaktiviteter inom EA- och PA-området. Uppdraget syftar till att bistå i och kvalitetssäkra projekt- och utvecklingsinsatser kopplade till avtals- och systembyten av verksamhetskritiska administrativa system inom Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna.
Regeringskansliet, Finansdepartementet Interimschef / förändringsledare
2014-2015 Interimschef för departementets Ekonomi- och IT-enhet. Förutom operativ och strategisk ledning omfattade uppdraget även en översyn av enhetens organisation, verksamhet och arbetsmiljö. Översynen resulterade i en organisationsförändring som förbereddes och initierades inom ramen för uppdraget.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Förändringsledare/koordinator
2014-2015 Koordinator och förändringsledare för övergång av verksamheten inom stiftelsen Centrum för lättläst till MTM. Uppdraget omfattade att ansvara för den övergripande planeringen och tidplanen samt för att samordna samtliga, och i vissa delar ansvara för, de praktiska, kommunikationsrelaterade och arbetsrättsliga aktiviteter som verksamhetsövergången för med sig. Uppdraget omfattade även uppföljning, utvärdering och åtgärder för konsolidering.
Zayed Higher Organization, UAE Team- och individutveckling
2013 Upplägg och genomförande av utvecklingsprogram för team och individer i Al Ains handikappidrottsförbund, Förenade Arabemiraten. Programmet påbörjades i juni 2013 och genomförs i flera steg. Uppdraget genomförs i samverkan med Jonas Jacobsson.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Strategisk rådgivare/ledningsstöd
2013 Rådgivare och stöd till projektledning och styrgrupp för e-handelsprojekt. Uppdraget syftar till att underlätta och avlasta styrning och ledning av ett projekt omfattande byte av system för elektronisk fakturahantering och utvärdering och analys av processer och system för elektroniska beställningar.
AB Frescatihallen Utredare / Strategisk rådgivare
2013 Utredare och ansvarig för genomförande av förstudie gällande eventuella organisationsförändringar och nyrekrytering.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Stöd i upplägg och arrangemang av medarbetardagar / Moderator
2013 Stöd i att utarbeta upplägg, planera och genomföra medarbetardagar i samband med ett i myndigheten pågående förändringsarbete. Uppdraget omfattade även rollen som moderator.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Interimschef / Förändringsledning
2012-2013 T.f. Enhetschef med uppdrag att bygga upp, bemanna och starta verksamheten i en ny enhet i Regeringskansliet; RK Kontaktcenter. Uppdraget resulterade i en driftsatt verksamhet och avslutades med överlämning till rekryterad, permanent enhetschef.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) Rådgivare
2012 Rådgivare i samband med organisations- och verksamhetsförändring. Stöd i riskbedömning, bemanning och processledning.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Förändringsledning
2011 – 2012 Huvudprojektledare för utformning och införande av ett kontaktcenter i Regeringskansliet. Uppdraget resulterade i ett konkret förslag till utformning och införande av kontaktcentret, inkl. gränssnitt, arbetsprocess, organisation, bemanning, budget, systemstöd etc.
Utbildningsdepartementet Förändringsledning, bemanning och omställning
2011 – 2012 Processtöd i samband med omorganisation och förändringsarbete inom Utbildningsdepartementet. Därutöver särskilt ansvar för bemannings- och omställningsarbete inom departementet.
Regeringskansliet
RK PA Stöd
Processtöd
2011 – 2011 Processtöd för utredning och konsekvensanalys om fördelar respektive nackdelar, möjligheter och risker för Regeringskansliet med anslutning i någon form till ett statligt servicecenter.
Regeringskansliet RK Kompetens Projektledare
2011 – 2011 Projektledare för verksamhetsutvecklingsprojekt inom HR-området med syfte att införa en gemensam process och gemensamma verktyg för rekrytering i Regeringskansliet. Omfattade färdigställande och beslut om styrdokument, ett webbaserat processtöd och införande av ett IT-verktyg för rekrytering.
Regeringskansliet RK Kompetens Processtöd
2010 – 2011 Översyn av förutsättningarna för arbetet med att skapa enlighet i Regeringskansliets rekryteringsarbete, samt stöd i att utarbeta en tids- och aktivitetsplan. Uppdraget resulterade i ett antal förslag till organisatoriska åtgärder, samt en tids- och aktivitetsplanering för arbetet.
Regeringskansliet FA PA Stöd Utredare
2010 – 2010 Utredning om förutsättningarna för ett projekt med syfte att utveckla processtöd för organisationsövergripande och väsentliga HR-processer. Uppdraget resulterade i en rapport med förslag till projekt, samt en grund till projektplan.
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning Processtöd/Koordinator
2010 – 2010 Koordinator för ett intensifierat omställningsarbete av övertaliga medarbetare inom Regeringskansliets Förvaltningsavdelning.
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning Förändringsledning
2010 – 2010 Förändrings-/processledare för omstrukturering inom Regeringskansliets Förvaltningsavdelning. 450 medarbetare berördes. Uppdraget resulterade i att den nya organisationen var bemannad och trädde ikraft medan övertaliga medarbetare fördes till en omställningsorganisation för s.k. tidiga åtgärder.
Regeringskansliets IT-enhet Utredare
2010 – 2010 Ansvarig för att utarbeta en informations- och kommunikationsplan för införandet av en supportportal på Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna.
Regeringskansliet T.f. Generalsekreterare / Bitr. Generalsekreterare
2007 – 2009 Ansvarig för uppbyggnad och bemanning av organisationen för genomförandet av de ca 115 möten och konferenser som genomförs i Sverige under EU-ordförandeskapet 2009. Uppdraget resulterade i en driftsatt och funktionell organisation med ca 55 medarbetare.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Utredning Förvaltningschefens stab
2007 – 2007 Ensam utredare med uppdrag att utarbeta förslag till organisation för kommunikations-, press- och kulturaktiviteter inför och under Sveriges ordförandeskap i EU. Utredningen låg till grund för inrättandet av en särskild projektorganisation inom Statsrådsberedningen.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Organisations- och verksamhetsutveckling
2007 – 2007 Uppdrag inom Regeringskansliets Arbetsgivarenheten om att inrätta en funktion för förändrings- och omställningsstöd inom Regeringskansliet.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Verksamhetsutveckling
2006 – 2007 Uppdrag för Regeringskansliets personaldirektör om att leda en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en ny struktur och uppdaterat innehåll av personalinformationen på Regeringskansliets intranät. Uppdraget resulterade i en helt ny del av intranätet med all information relaterad till medarbetarskap, ledarskap och övriga personalfrågor samlad och uppdaterad.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen T.f. Sektionschef, organisationsutveckling
2005 – 2006 Tillförordnad sektionschef för den nyinrättade sektionen Fastighetsprojekt inom enheten Lokaler och Säkerhet. Ansvarig för att bygga upp sektionen, samt att initiera ett och strukturera upp ett annat fastighetsprojekt i samarbete med Statens Fastighetsverk. Uppdraget resulterade i en driftsatt och funktionell sektion, samt två pågående, större fastighetsprojekt som överlämnades för fortsatt projektledning.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Analys och åtgärdsplan – fastighetsprojekt
2005 – 2005 Ansvarig för en verksamhetsanalys innehållande problemidentifiering, analys och åtgärdsplan för ett större fastighetsprojekt. Uppdraget utmynnade i en åtgärdsplan som ledde till en större organisationsförändring.
Utrikesdepartementet Administrativ chef
2004 – 2005 Ansvarig för uppbyggnad, drift, genomförande och avveckling av ett särskilt inrättat sekretariat för genomförande av EAPC SecurityForum 2005. Konferensen genomfördes i Åre, som samarrangemang med NATO, under värdskap av Sveriges utrikesminister.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen T.f. Sektionschef, verksamhetsutveckling
2004 – 2004 T.f. sektionschef för Lokalvårdssektionen inom Regeringskansliets Serviceenhet, men uppdrag att utveckla arbetsmetoder, samarbetsformer, laganda etc. Uppdraget avslutades med att en permanent chef rekryterades och initierades i verksamheten.
Statsrådsberedningen Administrativ chef
2003 – 2004 Ansvarig för uppbyggnad, drift, genomförande och avveckling av ett särskilt inrättat sekretariat med uppdrag att genomföra regeringskonferensen Stockholm International Forum 2004. Konferensen genomfördes under värdskap av Sveriges statsminister.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen T.f. Sektionschef, organisationsutveckling
2002 – 2002 T.f. sektionschef av en nyinrättad Användarstödssektion inom Regeringskansliets IT-enhet. I uppdraget ingick att påbörja ett förändringsarbete inom sektionen, men också att vara t.f. gruppchef för en av två grupper inom sektionen. Uppdraget avslutades med rekrytering och överlämning till en permanent sektionschef som övertog ansvaret för att fortsätta det påbörjade förändringsarbetet.
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen Verksamhets- och organisationsutveckling
2001 – 2003 Verksamhets- och organisationsutveckling inom RegeringkanslietsIT-enhet. Även biträdande till IT-chefen. Arbetade bl.a. med enhetens omorganisation efter att av två tidigare IT-enheter slagits samman till en.
Utrikesdepartementet Gruppchef
1999 – 2001 Chef för IT-gruppen och tekniskt ansvarig för mötesverksamheten i Sverige under EU-ordförandeskapet 2001. I uppdraget ingick att leverera och säkerställa IT-stöd och tekniska installationer till 55 av de 77 möten som genomfördes i Sverige under det första halvåret 2001. Arbetet omfattade även ett delansvar för sekretariatets uppbyggnad, drift och avveckling.